Kontakt

Kontakt Kulturhus Løkken

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:  23 25 99 08

Bestyrelsen per 3/9 2020

Formand: Jonna Liv Jensen

Næstformand: Juddi Madsen

Kasserer: Ernst Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem: Søren Larsen

Bestyrelsesmedlem: Merete Thernøe

Suppleant :  Aase Thingholm Møller

Suppleant : Bente Aagaard Kjær


 Revisor:  Connie Krogh Jensen

Revisor:   Gitte Danneris

 Kulturhus Løkken er en ung forening på 10 år, der har en ambition om at være et kulturelt mødested for lokale samt gæster og turister. Der arrangeres 10 - 12 foredrag, koncerter og andre events årligt, ligesom Kulturhus Løkken arrangerer streaming af foredrag fra Aarhus Universitet ca. 10 gange årligt. Desuden fungerer foreningen som en paraply for flere grupper som f.eks. tilflyttercafeen og vandregruppen, hvor der er en livlig aktivitet med deltagelse af lokale og tilflyttere. Foreningen består af en bestyrelse på 7 personer samt ca. 40 frivillige, der planlægger, styrer og gennemfører de forskelligartede arrangementer - hvor vi også vægter sammenholdet og den sociale dimension. Vi er alle frivillige og ulønnede. Er  du en glad, positiv person, imødekommende og kan snakke med alle typer af mennesker i tillæg en bred interesse indenfor kulturliv og gerne gode ideer til nye tiltag?Har du lyst til at tage del i vore aktiviteter og bevare og styrke fællesskabet i frivilliggruppen og gejsten for kulturlivet i Løkken? Så tag kontakt til på mail eller tlf 23259908 eller over facebook hvor du kan finde både en side og en gruppe For Kulturhus Løkken. Vi er også på Instagram.Kulturhus Løkken er en ung forening på 10 år, der har en ambition om at være et kulturelt mødested for lokale samt gæster og turister. Der arrangeres 10 - 12 foredrag, koncerter og andre events årligt, ligesom Kulturhus Løkken arrangerer streaming af foredrag fra Aarhus Universitet ca. 10 gange årligt. Desuden fungerer foreningen som en paraply for flere grupper som f.eks. tilflyttercafeen og vandregruppen, hvor der er en livlig aktivitet med deltagelse af lokale og tilflyttere. Foreningen består af en bestyrelse på 7 personer samt ca. 40 frivillige, der planlægger, styrer og gennemfører de forskelligartede arrangementer - hvor vi også vægter sammenholdet og den sociale dimension. Vi er alle frivillige og ulønnede. Er  du en glad, positiv person, imødekommende og kan snakke med alle typer af mennesker i tillæg en bred interesse indenfor kulturliv og gerne gode ideer til nye tiltag?Har du lyst til at tage del i vore aktiviteter og bevare og styrke fællesskabet i frivilliggruppen og gejsten for kulturlivet i Løkken? Så tag kontakt til på mail eller tlf 23259908 eller over facebook hvor du kan finde både en side og en gruppe for Kulturhus Løkken.  Vi er også på Instagram.

Vedtægter for Kulturhus Løkken 

 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Kulturhus Løkken, og dens hjemsted er Harald Fischers Vej 30b, 9480 Løkken, Hjørring Kommune.  

 1. Foreningens formål

Foreningens formål er at oprette og drive et kulturhus i Løkken med bredt kulturelt, socialt og folkeoplysende sigte.

 1. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig dette formål.

 1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i marts måned og indvarsles ved opslag i Kulturhuset Løkken Strand, samt annoncering i Løkken Folkeblad. Opslaget / annon­ceringen skal ske mindst 14 dage før. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent 
 5. Eventuelle forslag 
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 7. Valg af 2 revisorer 
 8. Eventuelt 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift stiles til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med samme varsel, såfremt mindst 10 medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget. 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 1. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der sammensættes således:

5-9 medlemmer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at 2-4 medlemmer er på valg i ulige år, og 3-5 medlemmer i lige år.

1 medlem udpeges af Løkken Museumsforening

1 medlem udpeges af Løkken Bibliotek

For de af generalforsamlingsvalgte medlemmer udpeges 1-2 suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisorerne underskriver regnskabet.

 1. Tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden (og i dennes forfald af næstformanden) og kassereren i forening.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 1. Regnskabsår  

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Alle økonomiske transaktioner sker i forhold til konto i pengeinstitut. 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

 

 1. Vedtægtsændringer 

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Er dette ikke tilfældet, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Afstemningen på den ny generalforsamling sker ved almindeligt stemme­flertal. 

 

 1. Foreningens opløsning 

Forslag om opløsning af forening skal vedtages på ordinær generalforsamling og skal godkendes på ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. 

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Således med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2017