Om Kulturhus Løkken

Kultur og samlingstedet Løkken skole 0-9 kl, musikskole, ny bibliotek og lokalhistorisk arkiv samt Kulturhus Løkken under samme tag, beliggende Harald Fischersvej 30 B, 9480 Løkken. Fast indgang ad Studievej hvor der er handicap indgang og fri parkering.

Kulturhus Løkken blev stiftet 25 marts 2009 og hed  i starten ”Kulturhus Løkkenstrand”. Det havde sit udspring initielt i et forenings sampil mellem daværende bibliotek, museumsforening/lokalarkiv, musikskole og billedsamling. Visioner for et samlingsted for byen var drivkraften.Nu hedder det hele samlet Kultur og samlingsstedet Løkken. Kulturhus Løkken er i bestyrelsen ikke længere repræsenteret af nogle andre foreninger. Nu er KHL med via formanden i bosætningsinitiativet www.løkkenheleåret.dk så historisk set, så er målene fra opstart blevet opfyldt med en fælleskalender og samarbejde  de frivillige foreninger imellem som alle har mulighed og er repræsenteret i og på initiativet. Der er et aktivt kulturelt liv hele året i Løkken.

KHL har  åbne aktivitets grupper såsom vandreture i 9480 , tilflytter grupper, male grupper og livestreams, som i den grad har styrket sammenholdet og fælleskaber i by og opland. 

Vi  er en frivilling forening, som ønsker at styrke og samle byen om spændende og anderledes oplevelser,  i samvær og fantastisk musik/ foredrag og kunst - at du får så meget som muligt til din by Løkken. Al overskud går til at skabe nye arrangementer. Hvorfor køre udenbys, når du kan gå hjem efter et godt arrangement og et godt glas vin eller en iskold øl?

Vi sælger billetter over www.billetten.dk  og i indgangen tidligst 1/2 time før hvert arr. Vi modtager KUN kontant og mobilepay. Vi gør opmærksom på at skolen er røgfri.

Kulturhus Løkken er en ung forening 2009, der er et kulturelt mødested for lokale samt gæster og turister både i arrangementer og aktivitets grupper.

Der arrangeres 10 - 12 foredrag, koncerter og andre events årligt, ligesom Kulturhus Løkken arrangerer streaming af foredrag fra Aarhus Universitet ca. 10 gange årligt. Foreningen fungerer, som en paraply for flere grupper som f.eks. tilflyttercafeen, malegruppen og vandregruppen, hvor der er en livlig aktivitet med deltagelse af lokale og tilflyttere.

Foreningen består af en bestyrelse på 5-7 personer samt ca. 20 frivillige, der planlægger, styrer og gennemfører de forskelligartede arrangementer - hvor vi vægter sammenholdet og den sociale dimension omkring kunst og kultur. Vi er alle frivillige og ulønnede. 

Er  du en glad, positiv person, imødekommende og kan snakke med alle typer af mennesker i tillæg en bred interesse indenfor kulturliv og gerne gode ideer til nye tiltag?

Har du lyst til at tage del i vore aktiviteter og bevare og styrke fællesskabet i frivilliggruppen og gejsten for kulturlivet i Løkken? 

Så tag endelig kontakt til os på mail eller tlf 23259908 eller over facebook hvor du kan finde både en side og en gruppe for Kulturhus Løkken. Vi er også på Instagram. 

Vedtægter for Kulturhus Løkken 

1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Kulturhus Løkken, og dens hjemsted er Harald Fischers Vej 30b, 9480 Løkken, Hjørring Kommune. 

2. Foreningens formål 

Foreningens formål er at oprette og drive et kulturhus i Løkken med bredt kulturelt, socialt og folkeoplysende sigte. 

3. Medlemskab 

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig dette formål. 

4. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i marts måned og indvarsles ved opslag i Kulturhus Løkken, samt annoncering i Løkken Folkeblad. Opslaget / annonceringen skal ske mindst 14 dage før. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Eventuelle forslag 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 

7. Valg af 2 revisorer 

8. Eventuelt 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift stiles til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med 

samme varsel, såfremt mindst 10 medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. I sådanne

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget. 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt 

stemmeflertal. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

5. Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der sammensættes således: 

5-9 medlemmer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at 2-4 medlemmer er på valg i ulige år, og 3-5 medlemmer i lige år. 

For de af generalforsamlingsvalgte medlemmer udpeges 1-2 suppleanter for et år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisorere underskriver regnskabet. 

6. Tegningsret og hæftelse 

Foreningen tegnes af formanden (og i dennes forfald af næstformanden) og kassereren i forening. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

7. Regnskabsår 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Alle økonomiske transaktioner sker i forhold til konto i pengeinstitut. 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens 

revisor. 

8. Vedtægtsændringer 

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Er dette ikke tilfældet, kan bestyrelsen indkalde til generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Afstemningen på den ny generalforsamling sker ved almindeligt stemmeflertal. 

9. Foreningens opløsning 

Forslag om opløsning af forening skal vedtages på ordinær generalforsamling og skal godkendes på ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. 

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Således med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2019