Om Kulturhus Løkken

Kulturhuset havde stiftende generalforsamling 25. marts 2009.


Arne Dørup orienterede om baggrunden for mødet. I den øjeblikkelige økonomiske situation er det nødvendigt, at vi tænker fremad i fællesskab. Løkken er blevet et udkantsområde i en meget stor kommune. Vi skal selv iscenesætte byens fremtid og gøre det i fællesskab. Det er formålet med ”LøkkenStrand”. Byen skal - også af hensyn til turismen – have en kulturel profil.

Herefter overtog Birthe Andersen dirigenthvervet og efter spørgsmål til forsamlingen konstaterede hun, at der var tilslutning til at danne en forening.
Peter Ussing forelagde arbejdsgruppens forslag til vedtægter. Der blev stillet enkelte spørgsmål vedr. foreningens navn og bestyrelsens sammensætning for så vidt angår de forenings- og institutionsvalgte medlemmer.
Herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget, og man skred til diverse valg.

Bestyrelsesvalget
Foreningerne/institutionerne udpegede følgende:
Løkken Museumsforening: Søren Jensen
Løkken Billedsamling: Arne Dørup
Løkken Bibliotek: Per Drustrup
Hjørring kommunale Musikskole, Løkken afd.: Lene Frederiksen.

Til de tre medlemmer, der skal vælges af generalforsamlingen, blev følgende foreslået:
Hans Fink
Gerda Frøstrup
Torsten Ussing
Gitte Danneris Christensen
Jonna Liv Jensen
Inge Nørgaard
Søren Larsen
Torsten Ussing, der er formand for Beboerforeningen Markedspladsen, lovede et samarbejde mellem de to foreninger og bad sig fritaget for valg til bestyrelsen, hvorefter forslaget blev trukket tilbage.

Efter afstemning valgtes Jonna Liv Jensen for 2 år og Hans Fink og Gerda Frøstrup hver for ét år.

Som suppleanter valgtes uden afstemning:
Søren Larsen
Inge Nørgaard

Til revisorer valgtes uden afstemning:
Gitte Danneris Christensen
Peter Ussing

Kontingentet fastsattes til 100 kr. årligt.

Arne Dørups indledende tale

Vi lever i en tid med mange såkaldte kriser. Mandag Morgen taler om hele 7 tætforbundne kriser, der skal løses samtidig, bl.a. finanskrisen og klimakrisen. I vores by er den lokale sparekasse netop blevet et levende bevis på at tiderne skifter fra overflod til knaphed. Mange mennesker er afventende, bl.a. fordi arbejdsløsheden er kraftigt stigende, omend fra et historisk lavt niveau og stadig meget lavt sammenlignet med gennemsnitstallene i efterkrigsperioden. I vores moderne tider er det tendenserne der er vigtige, og de ser ikke for lovende ud netop nu.

Måske fattig, men ikke dum!
Alligevel er det krisesnak på 1. klasse, vi har med at gøre. Anderledes så det ud i 1813 umiddelbart efter Napoleonskrigene, hvor den danske stat simpelthen gik bankerot! I den situation var der heldigvis kloge folk, der ikke lod sig gribe af desperation og tungsind: En ting var at være fattig, men dumme skulle vi ikke være! Derfor skabte de i 1814 verdens første folkeskolelov for alle børn i landet. Nu skulle vi fremad igen. Det var lyset for enden af tunnellen, der var i fokus – omend det var yderst svagtskinnende.
Kan vi lære af det i dag? Selvfølgelig kan vi det. Vi kan sammen være med til at skabe vores egen fremtid, hvis vi vil – i fællesskab vel at mærke.
Hvor er vores ”krise” så i dag? Selvfølgelig er der nogle i byen, der har mistet endog mange penge – og nogle også deres arbejde. Og vel er der et godt stykke fra en lønudbetaling til en arbejdsløshedsunderstøttelse, men egentlig materiel nød kan vi vel ikke - med samvittigheden i behold set i et globalt perspektiv - påstå at vi lider.

Fællesskab mod afmagt
Måske er den største ”krise” vores afmagt når tingene ikke automatisk går fremad. Vi har det nok med at ”male fanden på væggen” når alt ikke flasker sig 110% i vores retning – og så kan vi heldigvis – som H.C. Andersen påpegede – kanøfle hverandre og brokke os over tingenes tilstand og de andres skyld heri.
Netop her kan vi lære af vore visionære forfædre for knap 200 år siden da krisen var et spørgsmål om liv og død for mange. Vi skal tænke fremad i fællesskab – og det har skabt vores velfærdsstat frem til i dag, af og til stille og roligt, andre gange i tigerspring.
Lige nu står vi i en ny situation: Fra at være et af 2 centre i Løkken-Vrå Kommune er vi nu blevet et udkantsområde i en kæmpestor kommune med Hjørring som centrum – på godt og ondt. Det betyder at vi må se fremad igen – ligesom for 200 år siden. Afmagten må ikke gribe os, men i stedet må vi stå sammen om at skabe fremtiden i vores område. Og det kan vi – hvis vi vil!

At skabe fremtiden
I dag står vi med et af de væsentligste spadestik i skabelsen af denne fremtid. Os, der er forsamlet her i dag, vil være med til at iscenesætte denne fremtid. Vi har forstået at det kun kan lade sig gøre i fællesskab – på tværs af grupperinger, der ikke tidligere har berørt hinanden. Netop det at samle os godt 1500 sjæle i et fællesskab, der giver os en fælles identitet, er formålet og kraften i visionen om LøkkenStrand.
Her kan vi mødes over en kop kaffe uden andet formål end at tale sammen og udveksle erfaringer og idéer – vi kan inspirere og hjælpe hinanden på en måde vi ikke tidligere har tænkt på. Måske får vi lyst til at indgå i aktivt og skabende, og det er der virkelig brug for både nu og fremover.
Skal vi overleve som en by med liv i, er der kun os selv til at få gang i livet. Vi har alle forudsætningerne: Et uovertruffent naturmiljø med strand og klit med kystfiskeri, omkranset af vestkystens ældste bebyggelse i form af en gammel bydel med interessante arkitektoniske og historiske rødder samt en tradition for at tilpasse os skiftende tider på en visionær måde med forskellige typer hovederhverv i byen.
Netop nu har vi nærmest fordoblet vores antal af husstande og voldsomt ændret på måden at være en turistby på. Nu satses der på ”Løkken i børnehøjde”, altså familier med børn som grundlaget for udviklingen af turismen. Stort set alle undersøgelser viser, at hvis vi virkelig vil have fat i disse familier, så skal vi ud over de førnævnte fortrin af naturmæssig og arkitektonisk art også have en kulturel profil. Med andre ord skal der være oplevelser ud over naturen, fortæring og handel.
Præcis her er det at LøkkenStrand kommer ind i billedet.

Til både krop og sjæl
Hvad kan vi byde på? Kort sagt: Åndelig føde til krop og sjæl. Hvordan det? Jo, i stueetagen får vi en god blanding af kommunal service og foreningsmæssigt engagement: Biblioteket, billedsamlingen og lokalhistorisk arkiv – og vi er nogle der håber på at turistbureauet også efterhånden ser synergien i at blive en del af fællesskabet. En udbygning mod sydvest, hvor der allerede er fundament, vil øge de fleksible muligheder, og lejligheden for enden af biblioteket kan mageligt inddrages i stueetagefællesskabet på mange måder.
På 1. sal kan vi satse vi på billedskole, musikskole og praktiske, håndværksmæssige aktiviteter. På 2. sal kan vi have mødelokaler og alt omkring kommunikation, fx lokalradio og -tv samt mulighed for at udgive mindre grafiske arbejder.
Udenfor har vi til den ene side markedspladsen, som drives af en velfungerende forening. Dem ser vi frem til at samarbejde tæt med. Midt imellem os er der plads til at skabe et nyt ”kulturtorv” med udendørs tiltag af forskellig art. I det hele taget er formålet at skabe Løkkens nye aktivitetscentrum med allehånde udfoldelsesmuligheder – et sted hvor vi kan mødes, lokale og gæster, året rundt.
Det er derfor med stor glæde at jeg på initiativgruppens vegne efter 2 års arbejde nu endelig kan anbefale at vi for alvor tager fat på at realisere drømmen om at få et sted, der er vores. Dette sker ved at stifte foreningen LøkkenStrand, og håbet er at dette kan samle os omkring et sted, der
sprudler af aktivitet og er mødestedet for folk og gæster i byen.
Tillykke med at vi nu er kommet så langt!

I år 2016 har foreningen holdt flyttedag efter mange spændende navne og afvekslende programmer gennem årene men også svingende besøgstal. Kulturhus Løkkenstrand ændrede navn til Kulturhus Løkken, fik hjemmeside og fb side og flyttede ind på Løkken skole sammen med biblioteket og lokalhistorisk arkiv og indleder dermed en nyorientering af kulturhuset med større og bedre forhold.

Samlet hedder det nu Kultur og samlingstedet Løkken. Ovenstående stiftende generalforsamlingsord gælder stadig.

Forinden har billedsamlingen og musikskolens betyrelsesmedlemmer opløst sig og/eller er fratrådt. I 2017 er Hjørring bibliotekerne udtrådt af bestyrelse men har fortsat et samarbejde. Der er  i 2017 fortsat samarbejde med museumsforeningen og andre foreninger i byen.

Vi  er en frivilling forening, som sætter en ære i,  at kunne være i stand til, at samle byen om spændende oplevelser, samvær og fantastisk musik. - at du får så meget som muligt til din by Løkken. Hvorfor køre udenbys, når du kan gå hjem efter et godt arrangement og et godt glas vin eller en bryghus øl?